Odstąpienie od umowy (nie dotyczy Klientów B2B)

Odstąpienie od umowy sprzedaży  

.......................... ......................., dn............. 2016 r. .......................... .........................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..................................... ..................................... nazwa i adres przedsiębiorstwa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012., poz. 1225 j.t.) odstępuję odumowy....................................................................................... nr. ................
zawartej dnia............................... w.....................................................................
Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)
przekazem pocztowym na adres...........................................................................
lub na konto nr.....................................................................................................

Zwracam, towar …………………........................................................................
otrzymany dnia .....................................................................................................

............................... podpis konsumenta

pixel